ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai
Cég neve: Arany Lótusz Kft.
Cég képviselő neve: Hagymássy Gábor
Cég székhelye: 1148 Budapest, Adria sétány 1
Cég adószáma: 13031417-2-42
Cég cégjegyzékszáma: 01-09715412
A továbbiakban Szolgáltató”.
1.2. Szolgáltató elérhetősége
Iroda és levelezési címe: Arany Lótusz Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 1
Telefon: +3630-9496005
E-mail: reklamszonyeg@reklamszonyeg.hu
Az Ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 08:30-16:30 óra között hívható.
Tárhelyszolgáltató:
Viacom Informatikai Kft. 2360, Gyál Deák Ferenc utca 17.Tel.:+36 (1) 348-5000 https://viacomkft.hu/
1.3. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
2. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2020. 10. 01. napjától határozatlan ideig hatályos.
3. A szolgáltatás
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.
3.1. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás belföldről és külföldről is fogad megrendeléseket.
4. Szerződés létrejötte és módosítása
4.1. Általános jellemzők
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és kifizeti.
4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése
A termék vásárlása esetében jóváhagyás után 3 napon belül lehet élni a vásárlás módosításával de ha a gyár elkezdte gyártani a terméket már nem lehet módosítani.
4.3. Fizetési feltételek
Előre utalás. A megrendelés végösszegét a vásárló az Arany lótusz Kft. által e-mailen elküldött díjbekérőre elutalja. A pénz beérkezése után kezdődik a gyártás.
5. Jogok és kötelezettségek
5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.Pl. futár cég elveszti a csomagot vagy megrongálódik az árú szállítás közben. Ezért a futár cég vállalja a felelősséget.
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.                                                                                    A Szolgáltató a Vásárló logóját, terveit a gyáron kívűl más személynek nem adja át.
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a reklamszonyeg@reklamszonyeg.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
5.1.6. Szállítási feltételek
A szállítás költsége a Vásárlót terheli, a szállításért a futár cég vállalja a felelősséget.
5.1.8. Garanciális feltételek
A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: Az Arany Lótusz Kft.-nél
A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a termék részletes adatait / a hiba rövid leírását stb. /,
• az eladás időpontját és helyét,
• reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.
A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát az Arany lótusz Kft. és a gyár magyarországi képviselője fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert termékeket az Arany lótusz Kft a vevő kérésére téríti, illetve új termékre cseréli.
5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei
5.2.1. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
5.2.2. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése / előre utalás /
Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.
6. Reklamáció
Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut, kicseréljük vagy ellenértéket visszatérítjük. Az árut kérjük az alábbi címre visszaküldeni, vagy személyesen eljuttatni szíveskedjen:
Arany Lótusz Kft. 1148 Budapest Adria stny. 1/a.

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát az Arany lótusz Kft. és a gyár magyarországi képviselője fenntartja magának. A nyomtatás minőségéért a gyár vállalja a felelősééget.  A szőnyeg végleges tervét a gyár készíti el, a gyártás csak abban az esetben kezdődik el, ha az ügyfél jóváhagyja a tervet. Utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.

A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni.
A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni az Arany lótusz Kft. címére.
Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik. A Vásárló és a Szolgáltató ettől előzetes egyeztetés esetén térhet el. Utánvéttel történő visszaküldést nem áll módunkban átvenni.
6.1. A felelősség korlátozása
A feliratosszonyeg.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Az Arany Lótusz Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a feliratosszonyeg.hu weboldal akadálytalan működését és a megrendelést.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
• Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, rendellenes esemény vagy technikai hiba következményei.
Az Arany Lótusz Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a feliratosszonyeg.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
Egyedül a vásárló felelős a feliratosszonyeg.hu oldalhoz való kapcsolódásáért.
Az Arany Lótusz Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
Az Arany Lótusz Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
Az Arany Lótusz Kft. Az Arany Lótusz kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a feliratosszonyeg.hu webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Az Arany Lótusz Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a feliratosszonyeg.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Arany Lótusz Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult ki fogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget! A megjelenített termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.

Arany Lótusz Kft